V období od 17.6. do 28.6. bude na pobočce Brno z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

+420 774 727 554 (Po–Pią 8-15 godz.)
Koszyk jest pusty. Koniecznie musisz to zmienić!

Warunki handlowe

Warunki handlowe regulują procedury związane z zawieraniem umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientami. Przedmiotem procedur jest sprzedaż towarów i inne związane z tym czynności. Niniejsze warunki handlowe nie dotyczą osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kontakty handlowe pomiędzy Sprzedawcą a osobami prawnymi czy fizycznymi reguluje kodeks handlowy. Sprzedawca zobowiązuje się do rzetelnego informowania Klienta o właściwościach sprzedawanego towaru, o sposobie jego wykorzystania oraz konserwacji. W razie potrzeby, z uwagi na rodzaj towaru Sprzedawca powinien załączyć potrzebne informacje w postaci instrukcji obsługi dołączonej do towaru. Instrukcja obsługi nie jest dołączana do komponentów PC.

Fotografie produktów znajdujących się w sklepie internetowym mają charakter ilustracyjny i nie muszą być zgodne z rzeczywistością.

Sprzedaż towaru na stronie internetowej www.colosus.pl odbywa się zgodnie z prawem Republiki Czeskiej - jest ogólnie dostępny dla osób, które ukończyły 18 lat. W przypadku wysyłki towaru za granicę, zalecamy klientom, by sprawdzili możliwość zakupu oraz posiadania danego towaru w swoim kraju.

Zamawianie towaru

Zamówienia składać można osobiście w sklepie lub poprzez sklep internetowy. Handel za pośrednictwem środków komunikacji na odległość jest dozwolony tylko dla osób do tego uprawnionych. Osoby niepełnoletnie mogą zawierać umowy kupna-sprzedaży tylko i wyłącznie w zakresie odpowiadającym ich wieku. Umowa kupna-sprzedaży o wyższej wartości, może zostać zawarta w zastępstwie za osobę pełnoletnią, tylko i wyłącznie przez opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ewentualne szkody spowodowane przez niepełnoletniego, a powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania osoby niepełnoletniej.

Zamówienie staje się zobowiązujące w momencie jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Klient może dokonywać jakichkolwiek zmian we wcześniej utworzonym profilu po zalogowaniu. Dokonywanie zmian w zamówieniach jest możliwe tylko do potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. W razie zupełnego anulowania zamówienia Sprzedawca ma prawo do ukarania Klienta tzw. karą umowną w wysokości 10% wartości zamówionego towaru.

Zamówienia w imieniu przedsiębiorcy czy osoby prawnej mogą składać tylko i wyłącznie osoby posiadające pełnomocnictwo. Osoby te są zarówno zobowiązane do okazania swych uprawnień (wyciąg z kodeksu handlowego, pełnomocnictwo). Zamówienie powinno mieć charakter dokumentu handlowego zgodnie z § 13a kodeksu handlowego: imię lub nazwa firmy, siedziba, NIP, wpis do rejestru handlowego lub innej ewidencji.

Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia w razie braku środków do spełnienia warunków, z powodu braku zamówionego towaru lub jego wycofania z produkcji. W sytuacji, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane tylko częściowo, Sprzedawca ma prawo do częściowego anulowania zamówienia i wysłania Klientowi tej części towaru, która jest dostępna. Sprzedawca ma również prawo do anulowania zamówienia w razie zmian cen zamówionego towaru i nie dojścia do porozumienia z Klientem o ich zmianie. Jeżeli dojdzie do zmiany ceny tylko jednego produktu z całego zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania odpowiedniej części zamówienia odnoszącej się do towaru, którego cena uległa zmianie.

Czas realizacji zamówienia

Informacje dotyczące czasu realizacji zamówień poszczególnych produktów są udostępnione w zakładce "szczegóły". Czas realizacji zamówienia obejmuje przyjęcie zamówienia, fakturację, zabezpieczenie towaru oraz przekazanie przewoźnikowi. Przewoźnik PPL lub Poczta Czeska z reguły dostarczają klientowi zamówiony towar na drugi dzień od jego odebrania ze składu. Stan przesyłki można obserować na internecie pod adresem: www.ppl.cz lub www.ceskaposta.cz. Przesyłki wysyłane są zawsze w dni robocze od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00, zamówienia przyjęte po godzinie 13.00 zostają wysyłane następnego dnia. Przesyłki z czasem realizacji dłuższym niż 48 godzin zostaną potwierdzone przez jednego z naszych pracowników telefonicznie, z tego względu prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów.

Dostarczenie towaru

Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie (patrz zakładka "kontakt"). Ponadto towar może zostać dostarczony pod adres Klienta pocztą lub przez kuriera PPL.

Wysokość opłat pocztowych wynosi przy zamówieniu w sklepie internetowym 22 złotych (cena z VAT). Opłaty pocztowe płaci Klient tylko raz bez względu na ilość zamówionego towaru. Opłaty pocztowe zostają doliczane do ceny całej przesyłki. Nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem. Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty za towar i opłatę pocztową na nasze konto internetowe jeszcze przed wysłaniem towaru pod podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

Towary dostarczane za pośrednictwem przewoźnika są zawsze chronione przez specjalne opakowania ochronne, co zapobiega ewentualnym uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu. Sposób przesyłki musi zostać podany przez Klienta przy zamawianiu towaru. Po dostarczeniu przesyłki, Klient powinien niezwłocznie skontrolować jej stan, a w razie widocznych uszkodzeń zwrócić przesyłkę przewoźnikowi.

Reklamacja wad

Składanie reklamacji oraz sposobych jej realizacji reguluje "Regulamin reklamacji" (patrz zakładka "Reklamacja i serwis")

Warunki zapłaty

Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia Klientowi paragonu fiskalnego, który Klient jest zobowiązany uiścić w trybie natychmiastowym. Uiszczenie zapłaty za zamówione towary dokonać można również przelewem na konto bankowe Sprzedawcy na podstawie faktury proforma. Organizacją państwowym oraz instystucjom mamy do zaoferowania podpisanie umowy o wzajemnej współpracy, a tym samym do przedłużenia daty spłatności do 14 dni od daty wystawienia dokumentu.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Niniejszy punkt dotyczy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, faxu, email, ICQ oraz sklepu internetowego, w wypadku gdy umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez jedno z narzędzi komunikacji na odległość. Niniejszy punkt nie dotyczy kontaktów handlowych pomiędzy Sprzedawcą a przesiębiorcami. Klient ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od odbioru towaru. Klient zobowiązuje się do osobistego dostarczenia towaru lub odesłania towaru pocztą oraz pokrycia wszelkich opłat pocztowych z tym związanych. Zwrócony towar nie może być uszkodzony, nie może również nosić znaków używania lub eksploatacji, powinien być zapakowany w oryginalnym opakowaniu i posiadać kompletne akcesoria wraz z dołączoną kartą gwarancyjną oraz instrukcją obsługi. W wypadku osobistego dostarczenia towaru do naszego sklepu, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej ceny towaru zaraz po jego oddaniu. Przy odsyłaniu towaru za pośrednictwem jednego z przewoźników, zwrot pieniężny zostanie zwrócony klientowi przelewem na jego konto bankowe. Klient powinien otrzymać odpowiednią fakturę, którą zobowiązuje się podpisać i odesłać na adres Sprzedawcy. Termin odstąpienia od umowy zostanie zachowany, w wypadku gdy Klient przekaże towar Sprzedawcy osobiście lub gdy towar  zostanie dostarczony Sprzedawcy przez przewoźnika.

Jeżeli dojdzie do obniżenia wartości towaru (częściowe zużycie) Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów finansowych w zgodzie z brzmieniem § 458 poz. 1 kodeksu cywilnego. Najczęściej dochodzi do oszacowania wartości towaru, a uzyskaną kwotę odlicza się od ceny nabycia i zwraca klientowi. Wysokość obniżenia wartości towaru naliczana jest przez Sprzedawcę na podstawie stopnia zniszczenia lub zużycia towaru. Jeżeli Klient odesłał Sprzedawcy towar za pośrednictwem przewoźnika, nie ma prawa do zwrotu opłat pocztowych z tym związanych. Towar, który został przez Klienta uszkodzony lub jest niekompletny niepodlega zwrotowi. Niekompletność towaru dostarczanego przez przewoźnika reguluje Regulamin reklamacji.

W razie dostarczenia towaru w plastikowych obudowach, które zostały zniszczone przy rozpakowaniu, Sprzedawca ma prawo do uzyskania rekompensaty związanej z obniżeniem wartości towaru, ze względu na fakt, że wcześniej rozpakowany towar nie może zostać sprzedany ponownie jako nowy, a tym samym za taką samą cenę. Sprzedawca jest zobowiązany do określenia różnicy między ceną, za którą towar mógłby zostać sprzedany jako towar używany oraz ceną, za którą mógłby zostać sprzedany jako nowy, w oryginalnym opakowaniu.

Odbiorca nie ma prawa odstąpić od umowy:
a) o wykonanie usługi, w wypadku, gdy okres wywiązywania się z umowy trwa dłużej niż 14 dni.
b) o dostarczeniu towaru lub umowy o wykonanie usług, w wypadku, gdy cena zależna jest od kursów na tagru finansowym, tj. niezależna od jego woli
c) o dostarczeniu towaru przygotowanego specjalnie na życzenia Klienta oraz towaru ulegającemu przedawnieniu
d) o dostarczeniu towaru audio/video oraz programów komputerowych, w wypadku, gdy odbiorca naruszy oryginalne opakowanie
e) o dostarczeniu gazet, miesięczników i czasopisów
f) dotyczących gier i loterii

Inne:
W razie problemów ze strony Sprzedawcy, tj. opóźnienia związanego z wywiązywaniem się z umowy lub niewywiązania się ze zobowiązań w czasie ustalonym wspólnie z Klientem, Klient nabywa prawa do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone Sprzedawcy w formie pisemnej. Odstąpienie może odnosić się np. tylko do poszczególnych punktów wywiązania się z umowy. Opóźnieniem związanym z wywiązywaniem się z umowy nie jest opóźnienie wynikające z wcześniejszego odstąpienia Klienta od umowy lub nie zapewnienie odpowiednich warunków do wywiązania się z umowy.

Odstąpienie od umowy zawartej z przedsiębiorcą

Opóźnienie związane z wywiązywaniem się z umowy uważa się za bezpodstawne. W przypadku, gdy Sprzedawca nie wywiąże się ze zobowiązań nawet po ustaleniu nowego terminu z Klientem, Klient ma prawo od umowy odstąpić. Odstąpienie musi zostać dostarczone Sprzedawcy w formie pisemnej. Odstąpienie może odnosić się np. tylko do poszególnych punktów wywiązania się z umowy. Opóźnieniem związanym z wywiązywaniem się z umowy nie jest opóźnienie wynikające z wcześniejszego odstąpienia Klienta od umowy lub nie zapewnienie odpowiednich warunków do wywiązania się z umowy.

Ochrona danych personalnych

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych w celu sporządzenia umowy kupna-sprzedaży, związanych z zamówieniem towaru czy sporządzeniem faktury, danych personalnych w celach marketingowych oraz handlowych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Potrzebujesz naszej rady?

Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. broni.

Lukáš Sojčák
Lukáš Sojčák
+420 774 727 551 +420 558 341 801
(Po – Pią, 8 - 15 godz.)
Wysoka dostępność magazynowa
Kilka tysięcy produktów dostępnych w magazynie
Autoryzowany serwis
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
Własna probownia
Wszystkie bronie oficjalnie przetestowane
Zespół profesjonalistów
Pomożemy Ci z wyborem
Szybki kontakt

Czy chciałbyś o coś zapytać? Potrzebujesz naszej rady?
Skontaktuj się z nami.

+420 774 727 554
(Po–Pią 8-15 godz.)
Nowości pod ręką

Regularnie będziemy informować Cię o najświeższych nowościach i promocjach z naszego sklepu internetowego. O wszystkim będziesz wiedział szybciej od pozostałych. Bez spamu, obiecujemy!

Wysyłając e-mail, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

Formy płatności:
Gotówką
Za pobraniem
Przelewem
Zgodnie z ustawą w sprawie prowadzenia ewidencji sprzedaży, sprzedawca zobowiązany jest do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania przychodów on-line u administratora podatku, w przypadku problemów technicznych najpóźniej do 48 godzin.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.